Kom alles over een auto te weten!

Maak geen dure fout. Doe een kentekencheck voordat u koopt.

Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene voorwaarden zijn voor de kentekencheck-rdw.nl-website. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en we raden u aan hier kennis van te nemen, aangezien deze u informeren over uw rechten en plichten wanneer u kentekencheck-rdw.nl.com gebruikt. We behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden gedeeltelijk of volledig aan te passen. We adviseren u daarom om regelmatig te controleren of u nog steeds akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en dat u goed op de hoogte bent van mogelijke aanpassingen.

Algemeen

Het gebruik van een kentekencheck-rdw.nl.com is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid, AdSense-beleid en andere aanvullende regelgevingsdocumenten die we publiceren op de kentekencheck-rdw.nl-website. Als u het niet eens bent met de inhoud van deze documenten, dient u kentekencheck-rdw.nl niet te gebruiken.

kentekencheck-rdw.nl behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De aanpassingen worden onmiddellijk van kracht, tenzij anders aangegeven. De aankondiging wordt gedaan door publicatie op de kentekencheck-rdw.nl-website en / of door een kennisgeving per e-mail te sturen aan alle houders van de kentekencheck-rdw.nl-rekeningen. Als u na de aanpassingen kentekencheck-rdw.nl blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk accepteert. Het is daarom verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waar zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van kentekencheck-rdw.nl, tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Voorwaarden gebruik

kentekencheck-rdw.nl.com heeft zorgvuldig alle informatie op de website gecontroleerd en gecontroleerd. Aan de informatie op kentekencheck-rdw.nl.com kunnen echter geen rechten worden ontleend. kentekencheck-rdw.nl.com is niet aansprakelijk voor aanbiedingen, volledigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van informatie en transacties die u verkrijgt via een van de gekoppelde websites.

auteursrechten

kentekencheck-rdw.nl.com heeft alle auteursrechten en eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp en de inhoud van de website www.kentekencheck-rdw.nl.com. Gebruikte afbeeldingen en teksten op de website zijn bijvoorbeeld het eigendom van kentekencheck-rdw.nl.com en mogen niet door anderen worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming. De uitzondering is het delen van onze website-informatie op sociale media.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op deze algemene voorwaarden. Als er geschillen ontstaan ​​met betrekking tot deze voorwaarden en / of het gebruik van kentekencheck-rdw.nl.com, zal de zaak alleen worden behandeld en berecht door de rechtbank in Amsterdam.

Uw rechten en plichten

Als gebruiker van de kentekencheck-rdw.nl-website moet u zich gedragen en gedragen in alle opzichten zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. U mag onder andere de (inhoud van de) website niet gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of goede zeden.

Meer specifiek zijn de volgende acties niet toegestaan:

 

• plegen of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van kentekencheck-rdw.nl en / of derden

• distribueren van wettelijk verboden materiaal

• verwijdering of verstoring van de beveiliging van (delen van) de website.

Hoe behandelt kentekencheck-rdw.nl uw persoonlijke gegevens?

In het Privacybeleid kunt u lezen hoe wij de op uw website verzamelde gegevens gebruiken en hoe u deze informatie kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die kentekencheck-rdw.nl gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid zijn alleen van toepassing op de websites van kentekencheck-rdw.nl en niet op andere websites waarvoor links op de websites worden aangeboden.

 

Sites en informatie van derden

Mogelijk vindt u verschillende links van derden die verwijzen naar bepaalde documenten, websites, software of andere inhoud die door derden wordt verstrekt. We hebben geen controle over deze partijen en we zijn niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, wettelijke naleving of enig ander aspect gerelateerd aan deze sites. We hebben deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak verstrekt en er mag niet van worden uitgegaan dat deze koppelingen of aanbevelingen bij deze partijen berusten. Lees de algemene voorwaarden op hun sites zorgvuldig voordat u een transactie met hen uitvoert. kentekencheck-rdw.nl is niet verantwoordelijk voor inhoud van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, virussen of andere uitschakelfuncties) en wij zijn ook niet verplicht deze inhoud van derden te controleren. We behouden ons te allen tijde het recht voor om inhoud van de services te verwijderen of te weigeren om deze te verspreiden, zoals content die in strijd is met de voorwaarden van deze overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

kentekencheck-rdw.nl  is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die zijn gelinkt aan de kentekencheck-rdw.nl-website - via hyperlinks of metatags. Bovendien is kentekencheck-rdw.nl niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat beschikbaar is op haar websites of dat verkregen wordt via cookies. kentekencheck-rdw.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van diensten en / of informatie van derden, die via de kentekencheck-rdw.nl-websites worden aangeboden.

Wij zijn verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-levering of vertraging in de levering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door software / apparatuur die wordt gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van kentekencheck-rdw.nl.

kentekencheck-rdw.nl garandeert niet dat de informatie en het materiaal op de website actueel, volledig en / of juist is. We garanderen ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, defecten en / of virussen. Bovendien kunnen we ook niet garanderen dat dergelijke fouten en / of defecten op de website worden hersteld of dat virussen worden verholpen.

U vrijwaart kentekencheck-rdw.nl voor alle aanspraken van derden voor schade die zij (beweren te) hebben geleden als gevolg van:

 

• gebruik van informatie op kentekencheck-rdw.nl.com die door u of door rechtspersonen die namens u handelen is geplaatst

• gerelateerd aan of voortvloeiend uit uw gebruik van de kentekencheck-rdw.nl websites

Welke wet is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden?

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Vragen?

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met kentekencheck-rdw.nl - info@kentekencheck-rdw.nl

Deze gebruiksvoorwaarden zijn op 25 mei 2018 gewijzigd.

 

We gebruiken cookies en soortgelijke technieken op onze website. We gebruiken zowel functionele als analytische cookies die zorgen voor een optimale gebruikerservaring. Kentekencheck-rdw.nl en derden plaatsen tracking-cookies om advertenties aan uw voorkeuren aan te passen. Door middel van deze tracking cookies kan uw internet gedrag worden gevolgd. Mee eens? Door dit rapport te sluiten of door onze website te blijven gebruiken, weten we dat u hiermee akkoord gaat. Wilt u meer informatie of wilt u alles over cookies lezen? Bekijk dan ons privacy- en cookiebeleid.
Oké‚ sluiten. Meer informatie
Privacy & Cookies Policy